Konsultanci

Jan Tylka

pro­f. nad­zw. dr hab. kra­­­jo­­­wy ko­­n­su­­l­tant w dzie­­­dzi­­­nie psy­­­cho­­­lo­­­gii kli­­­ni­­cz­nej, pro­fe­sor UKSW w War­sza­wie, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Be­ha­wio­ral­nej

Leszek Marek Krześniak

dr nauk me­dycz­nych, pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji Ko­ściusz­kow­skiej i To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Ma­cie­jo­wic, au­tor ty­sią­ca au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych pro­mu­ją­cych zdro­wy tryb ży­cia i zio­ło­lecz­nic­two

Krzysztof Kazimierz Kosedowski

bok­ser, wie­lo­krot­ny mistrz Pol­ski, me­da­li­sta olim­pij­ski i Mi­strzostw Eu­ro­py, tre­ner bok­su, ko­men­ta­tor walk bok­ser­skich

Mikołaj Wróbel

le­karz or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii (do­świad­cze­nie w za­kre­sie ran po­strza­ło­wych –sz­pi­tal po­lo­wy Kar­ba­la, ze­spół ewa­ku­acji me­dycz­nej Camp Ba­bi­lon)) in­struk­tor nur­ko­wa­nia, le­karz nur­ko­wy KDP-CMAS

Andrzej Mioduszewski

dr nauk me­dycz­nych, spe­cja­li­sta or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii, in­struk­tor nar­ciar­stwa

http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png

Login

SWO

Sobota 1 Kwietnia 2023, imieniny: Grażyny, Ireny
Regulamin PDF Drukuj Email (6104)
sobota, 06 marca 2010 20:02 / Wpisany przez zamb

Prawa Autorskie

Treści zawarte na niniejszej stronie są chronione prawem autorskim. Wszystkie informacje są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku. Każde zastosowanie treści zawartych na stronie niezgodne z postanowieniami prawa autorskiego – zwłaszcza dalsze wykorzystanie, takie jak publikacja, powielanie i każda postać użytku reklamowego oraz przekazanie osobom trzecim, również w częściach i przetworzonej formie – bez otrzymania wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Ochrona danych

Większość treści zamieszczonej na stronie można przeglądać bez konieczności rejestracji, lecz pisanie komentarzy i dodawanie treści do witryny (artykuły) nie jest możliwe bez uprzedniej rejestracji i akceptacji administratora (artykuły).
W interesie użytkownika jest, aby zachował poufność swojego hasła i nie przekazywał go osobom trzecim. Użytkownik musi nas bezzwłocznie poinformować o wszelkich przypadkach nieuprawnionego wykorzystania konta oraz o innych znanych mu przejawach naruszenia bezpieczeństwa.
Gazeta Towarzystwa zbiera informacje umożliwiające identyfikację danej osoby, takie jak imiona, nazwiska, adresy, numery telefonu i adresy e-mail wyłącznie gdy są one podane dobrowolnie przez osobę odwiedzającą witrynę. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w bezpośrednim celu wskazanym przez osobę odwiedzającą, takim jak zawiadomienia e-mail lub informacje zwrotne do odwiedzającego. Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania, oraz uaktualniania, a także usuwania. Gazeta Towarzystwa zapewnia, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim w żadnych okolicznościach, za wyjątkiem "komunikacji bezpośredniej".

Zasady współpracy redakcyjnej z czytelnikami

Każdy czytelnik może być dziennikarzem i współtwórcą GT, jeżeli będzie kierował się niniejszymi zasadami

  1. Słownictwo i składnia muszą odpowiadać standardom osoby właściwie wychowanej. Teksty nie powinny zawierać sformułowań wulgarnych ani  wyrażeń o charakterze przekleństw, zaś użyte w cytatach takie wyrażenia powinny zawierać  jedynie kilka liter pozwalających się domyśleć słowa (pozostałe litery zastąpione kropkami)
  2. Umieszczone w portalu zapisy nie mogą zawierać wyrażeń i obrazów, które mogłyby narażać prawidłowy proces wychowawczy nieletnich, w szczególności nie mogą zawierać opisów i obrazów o charakterze pornograficznym ani zbyt dosadnych i szczegółowych opisów i obrazów przedstawiających akty okrucieństwa.
  3. Nie akceptujemy używania sformułowań obraźliwych, a w szczególności są wykluczone wyrażenia obraźliwe wobec  narodu i religii.
  4. Za wyrażenia odczytane przez czytelnika jako obraza osobista  autor ponosi bezpośrednią  odpowiedzialność.
  5. Nie akceptujemy artykułów anonimowych autorów. Na prośbę autora możemy publikować jego artykuły podpisane wybranym przez autora pseudonimem
  6. Artykuł przesłany do redakcji podlega ocenie redakcyjnej i jest przechowywany w bibliotece redakcji a następnie może być redagowany zgodnie z wymaganiami wydania. Tak zredagowany artykuł jest przesyłany do akceptacji autora. Artykuł publikowany jest po uzyskaniu zgody autora na dokonane przez redakcję zmiany.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucania artykułów bez podawania przyczyny.
  8. Wytyczne redakcji.

    Artykuł dziennikarski  powinien być zwarty, dosadny, poparty faktami, jak daty, nazwiska, miejsca, musi mieć cechy bezstronności i wiarygodności. Przedstawiane fakty mogą być wsparte komentarzem autora, także krytycznym , ale z krytyką odniesioną do konkretnych wymiarów wartościujących, jak artykułach  naukowych, (ale bez tej nudności i okropnego języka). Fakty muszą być uwiarygodnione a rozważania zaznaczone jako takie, by granica między faktem a dywagacją była jasna.  Jeżeli nie jest to artykuł pisany przez specjalistę od tematu, dobrze jest podeprzeć zawarte w artykule stwierdzenia odwołując się do autorytetów, np. naukowców, czy innych specjalistów z danej dziedziny. Ale gazeta to nie dokument naukowy, to forum do osobistych wypowiedzi piszących, mają prawo przedstawiać własne zdanie i nie muszą go udowadniać. Aby osiągnąć ten sposób pisania i nie wygłupić się, autor powinien  mieć wiedzę na temat, o którym pisze, jednak nie wiedzę naukowca-rzemieślnika, który w swoim rzemiośle widzi cały świat, ale wiedzę dziennikarską, krytyczną, umieć operować  podstawowym ludzkim wymiarem:  dobro-zło, prawda-fałsz.  Parafrazując  słowa prof. Aleksandrowicza o zdrowiu, „poszukiwanie prawdy jest zbyt cenna rzeczą, by powierzać je tylko naukowcom”, a dziennikarz jest społecznym delegatem obarczonym misją poszukiwania prawdy. To właśnie ze względu (i wyłącznie) na tą  misje przypisany jest społeczny szacunek i wsparcie dla zawodu dziennikarza. Dziennikarz nie ma „pouczać społeczeństwa”, na to jest on po prostu za głupi, on ma zdawać sprawozdanie przed czytelnikami z wykonanej misji.


Na stronie nie wolno umieszczać nie zamówionych reklam, próśb i żądań, listów łańcuszkowych, „spamu”, informacji masowych. Zabrania się także zbierania oraz przechowywania danych osobowych o użytkownikach w celach handlowych.
Na stronie umieszczane są linki do innych witryn. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści tam umieszczone. Nie odpowiadamy za treści umieszczane na innych witrynach, do których kierują odnośniki umieszczone na stronie GT.