Konsultanci

Jan Tylka

pro­f. nad­zw. dr hab. kra­­­jo­­­wy ko­­n­su­­l­tant w dzie­­­dzi­­­nie psy­­­cho­­­lo­­­gii kli­­­ni­­cz­nej, pro­fe­sor UKSW w War­sza­wie, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Be­ha­wio­ral­nej

Leszek Marek Krześniak

dr nauk me­dycz­nych, pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji Ko­ściusz­kow­skiej i To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Ma­cie­jo­wic, au­tor ty­sią­ca au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych pro­mu­ją­cych zdro­wy tryb ży­cia i zio­ło­lecz­nic­two

Krzysztof Kazimierz Kosedowski

bok­ser, wie­lo­krot­ny mistrz Pol­ski, me­da­li­sta olim­pij­ski i Mi­strzostw Eu­ro­py, tre­ner bok­su, ko­men­ta­tor walk bok­ser­skich

Mikołaj Wróbel

le­karz or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii (do­świad­cze­nie w za­kre­sie ran po­strza­ło­wych –sz­pi­tal po­lo­wy Kar­ba­la, ze­spół ewa­ku­acji me­dycz­nej Camp Ba­bi­lon)) in­struk­tor nur­ko­wa­nia, le­karz nur­ko­wy KDP-CMAS

Andrzej Mioduszewski

dr nauk me­dycz­nych, spe­cja­li­sta or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii, in­struk­tor nar­ciar­stwa

http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png

Login

SWO

Sobota 1 Kwietnia 2023, imieniny: Grażyny, Ireny
Dom polski PDF Drukuj Email (6315)
czwartek, 11 marca 2010 01:47 / Wpisany przez zamb

Dom polskiPodstawową funkcją domu (w sensie budowli) było zawsze umożliwienie przetrwania poprzez ochronę przed warunkami atmosferycznymi lub napaścią. W zależności od sytuacji, warunków klimatycznych i cywilizacji schronienie to przybierało różne formy, których wiele przetrwało do dzisiaj. Schronienie to było budowane na gałęziach drzew, na palach, jako prosta osłona przed promieniami słońca, szałas z gałęzi i liści, lepianka (z gliny czy nawozu zwierzęcego położonego na trzciny), ziemianka (czyli wykopana w ziemi dziura następnie pokryta jakimś rodzajem zadaszenia), namiot czy odpowiednio przystosowana grota. Ogień był zawsze ważnym elementem przetrwania (do dzisiaj uznawany w różnych szkołach przetrwania za najważniejszy), zaś w tym klimacie, gdzie występowały niskie temperatury był to element niezbędny.

Językoznawcy słowo dom wywodzą od sanskryckiego damas i dampatis (pan domu), staroperskiego dema, łacińskiego domus czy greckiego doma, gdzie słowo to oznaczało nie tylko budowlę, ale może jeszcze bardziej obyczaj. Gdzie dom,  tam i pan domu, który dom tworzył, nadawał mu nazwę, co obecnie wyraża się np. przy podawaniu nazwiska panieńskiego, np. z domu (de domo) Kowalska. W starożytności dom był niemal równoznaczny z pojęciem ród, rodzina, plemię czy królestwo, które miało swego pana, władcę, króla. Dom oznaczał pewną mnogość, zjednoczoną ze swym przywódcą więzami krwi, powinowactwa, wspólnej gospodarki, wspólnego terytorium.

W Polsce piastowskiej dom odnosił się raczej do dworu czy dworku, był mieszkaniem możniejszego szlachcica czy mieszczanina, był zatem mieszkaniem większej liczby osób. Kmiecie i drobna szlachta zamieszkiwali w skromniejszych miejscach, określanych nie nazwą dom ale chyż, składających się zazwyczaj z sieni, jednej izby, kuchni i alkierza z centralnie ustawionym piecem. Z drugiej strony jednakże to właśnie ta skromna chata ma swoje korzenie historyczne w Polsce piastowskiej, gdzie podstawę gospodarki stanowiły gospodarstwa kmieci, z których każdy gospodarował na polu (zwykle o wielkości jednego łana, możliwej do obrobienia przez kmiecą rodzinę) i utrzymujący się z rolnictwa Lechici od swych pól zostali przezwani polanami lub polakami.

 Pokaż / Ukryj komentarze