Konsultanci

Jan Tylka

pro­f. nad­zw. dr hab. kra­­­jo­­­wy ko­­n­su­­l­tant w dzie­­­dzi­­­nie psy­­­cho­­­lo­­­gii kli­­­ni­­cz­nej, pro­fe­sor UKSW w War­sza­wie, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Be­ha­wio­ral­nej

Leszek Marek Krześniak

dr nauk me­dycz­nych, pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji Ko­ściusz­kow­skiej i To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Ma­cie­jo­wic, au­tor ty­sią­ca au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych pro­mu­ją­cych zdro­wy tryb ży­cia i zio­ło­lecz­nic­two

Krzysztof Kazimierz Kosedowski

bok­ser, wie­lo­krot­ny mistrz Pol­ski, me­da­li­sta olim­pij­ski i Mi­strzostw Eu­ro­py, tre­ner bok­su, ko­men­ta­tor walk bok­ser­skich

Mikołaj Wróbel

le­karz or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii (do­świad­cze­nie w za­kre­sie ran po­strza­ło­wych –sz­pi­tal po­lo­wy Kar­ba­la, ze­spół ewa­ku­acji me­dycz­nej Camp Ba­bi­lon)) in­struk­tor nur­ko­wa­nia, le­karz nur­ko­wy KDP-CMAS

Andrzej Mioduszewski

dr nauk me­dycz­nych, spe­cja­li­sta or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii, in­struk­tor nar­ciar­stwa

http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png

Login

SWO

Sobota 1 Kwietnia 2023, imieniny: Grażyny, Ireny
O nas PDF Drukuj Email (5123)
piątek, 19 czerwca 2009 15:16 / Wpisany przez Administrator

Towarzystwo Sport Wychowanie Obronność im. Zawiszy Czarnego zostało założone przez osoby w różny sposób związane bądź wywodzące się głównie z sekcji pięcioboju nowoczesnego Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia, w tym trenerów, działaczy, zawodników tego klubu, z których część jest oficerami WP.

 

Dla założycieli Towarzystwa związek sportu z wojskiem i wychowaniem młodzieży jest oczywisty i sport postrzegany jest także poprzez jego użyteczność dla obronności kraju, a co za tym idzie w tej użyteczności ma on silny związek z patriotyzmem, kształtowaniem sprawności żołnierskiej i rycerską tradycją Wojska Polskiego.

 

Choć znaczna część założycieli jest lub była związana ze sportem wyczynowym, wszyscy wyznają przekonanie, że cechy i umiejętności kształcone przez sport są równie ważne, co mierzalne wyniki, nie tylko w sporcie i walce, ale także w codziennych zmaganiach każdego człowieka.

 

Członkowie Towarzystwa organizują i prowadzą treningi w zakresie sportu wyczynowego i amatorskiego, także w formie rekreacji, w dziedzinach związanych z szermierką, strzelaniem, walką wręcz i przemieszczaniem się.