Konsultanci

Jan Tylka

pro­f. nad­zw. dr hab. kra­­­jo­­­wy ko­­n­su­­l­tant w dzie­­­dzi­­­nie psy­­­cho­­­lo­­­gii kli­­­ni­­cz­nej, pro­fe­sor UKSW w War­sza­wie, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Be­ha­wio­ral­nej

Leszek Marek Krześniak

dr nauk me­dycz­nych, pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji Ko­ściusz­kow­skiej i To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Ma­cie­jo­wic, au­tor ty­sią­ca au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych pro­mu­ją­cych zdro­wy tryb ży­cia i zio­ło­lecz­nic­two

Krzysztof Kazimierz Kosedowski

bok­ser, wie­lo­krot­ny mistrz Pol­ski, me­da­li­sta olim­pij­ski i Mi­strzostw Eu­ro­py, tre­ner bok­su, ko­men­ta­tor walk bok­ser­skich

Mikołaj Wróbel

le­karz or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii (do­świad­cze­nie w za­kre­sie ran po­strza­ło­wych –sz­pi­tal po­lo­wy Kar­ba­la, ze­spół ewa­ku­acji me­dycz­nej Camp Ba­bi­lon)) in­struk­tor nur­ko­wa­nia, le­karz nur­ko­wy KDP-CMAS

Andrzej Mioduszewski

dr nauk me­dycz­nych, spe­cja­li­sta or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii, in­struk­tor nar­ciar­stwa

http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png

Login

SWO

Piątek 22 Stycznia 2021, imieniny: Anastazego, Wincentego
Postępowanie medyczne w przypadku ran postarzałowych. - Strona 2 PDF Drukuj Email (5167)
piątek, 07 maja 2010 01:12 /

 

Rana wlotowa – o ile strzał nie padł ze śrutówki, lub z przyłożenia jest zwykle niewielka i dość łatwo ją przeoczyć. Ja przeoczyłem postrzał klatki piersiowej u jednego z moich pierwszych rannych, skupiając się na obrażeniach kolana, a moją uwagę zwrócił dopiero krwisty kaszel, każąc mi szukać zasadniczej rany. Rana wylotowa, o ile występuje, jest zwykle większa – jej rozmiar zależy od tego czy pocisk zaczął koziołkować wewnątrz ciała i czy użyto amunicji specjalnej (jak pociski hollow point).

Postępowanie w przypadku ran postrzałowych zależy od lokalizacji postrzału. W przypadku postrzałów głowy w zasadzie nie ma żadnego postępowania, ponieważ w przeważającej większości przypadków są one śmiertelne (choć nie zawsze – widziałem dwóch rannych, którzy przeżyli). Problem pojawia się w przypadku postrzałów twarzoczaszki – tu bezpośrednia śmiertelność jest dużo niższa i wynika głównie z zalania krwią dróg oddechowych, także w takim przypadku priorytetem jest utrzymanie ich drożności. Można to zrobić stosując rurki ustno gardłowe, lub po prostu kierując odpływ krwi na zewnątrz. Jeśli jest możliwość, należy tamować krwawienie przez bezpośredni ucisk na ranę – pod warunkiem, że nie utrudnia się oddychania.

 

M113 Bradley w wersji medycznej - najbezpieczniejsza karetka świataPostrzały klatki piersiowej – jeśli pocisk trafi w duże naczynia, lub serce, zgon jest zwykle natychmiastowy. Ta część ciała jest zwykle chroniona przez pancerz kamizelki, ale może być to złudna ochrona. Jeden z moich ratowników (Amerykanin) został trafiony dokładnie w górną krawędź płyty ceramiczne, a pocisk zrykoszetował w głąb klatki piersiowej, rozrywając aortę. Ponieważ skóra dookoła rany wlotowej była pokaleczona odłamkami płyty przez dłuższy czas nie wiedzieliśmy co właściwie było przyczyną zgonu.

W przypadku trafienia w płuca rzadko dochodzi do natychmiastowego zgonu. Jednak na skutek otwarcia klatki piersiowej dochodzi do rozwoju odmy (otwartej, lub prężnej) i zapadnięcia płuc, co prowadzi do uduszenia. W takim przypadku należy zamknąć rany wlotową i wylotową szczelnym opatrunkiem, aby uniemożliwić ruch powietrza przez nie. Idealnie, gdy istnieje możliwość założenia opatrunku wentylowego (np.: „kaczy dziób“) który umożliwi powietrzu opuszczenie jamy opłucnowej, a zablokuje dopływ powietrza do wewnątrz. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko zapadnięcia płuca.

Postrzały jamy brzusznej. W jamie brzusznej znajduje się wiele doskonale ukrwionych narządów, więc zawsze możemy zakładać intensywny krwotok wewnętrzny. Jedyne co można zrobić w warunkach polowych to zamknięcie ran na skórze szczelnym opatrunkiem i jak najszybszy transport do centrum urazowego.

Postrzały kończyn. Zazwyczaj występują uszkodzenia kości, co poza dużą bolesnością może dawać silne krwawienie. Złamanie kości udowej może spowodować krwotok do tkanek miękkich nawet o objętości do 1 l i to bez znacznego krwawienia zewnętrznego. Regułą, poza szczelnym opatrunkiem jest bezpośredni, silny ucisk na ranę. Jeśli jest to niemożliwe należy ucisnąć naczynia powyżej rany – np.: tętnicę udową, lub założyć mankiet uciskowy. W tym celu doskonale sprawdzają się mankiety do mierzenia ciśnienia, które należy napompować do 250-300 mm Hg. Oczywiście blokuje to dopływ krwi do kończyny, jednak kończyny mogą wytrzymać bez uszczerbku nawet do 2 godzin niedokrwienia (co często wykorzystujemy w trakcie operacji).

 

Amerykański Trauma Case - najlepiej wyposażony zestaw, jaki widziałemKończąc, w przypadku ran postrzałowych, które rokują szansę przeżycia kluczowy jest czas dostarczenia poszkodowanego do miejsca ostatecznego zaopatrzenia. Prawie zawsze mamy do czynienia z intensywnym krwawieniem, także już w trakcie podstawowego zaopatrywania rany, zabezpieczania czynności życiowych (oddech, krążenie, krwawienie) ktoś powinien organizować transport.

Kolejna i najważniejsza rzecz. Jeśli macie do czynienia z bronią palną – czy hobbistycznie, czy zawodowo zawsze miejsce ze sobą podstawowe środki opatrunkowe. Może być to opatrunek polowy, bandaże elastyczne i gaza, specjalistyczne opatrunki. Od tej reguły nie ma żadnego wyjątku, a przystąpienie do strzelania (także sportowo) bez takiego zabezpieczenia nie ma żadnego usprawiedliwienia. Nigdy nie ufajcie, że na miejscu jest jakaś apteczka, ponieważ w przypadku zdarzenia będzie ona niedostępna, lub niekompletna. Od tego, czy macie ze sobą materiały opatrunkowe może zależeć życie Wasze lub innych, nawet w tak komfortowych warunkach jak strzelnica w Warszawie.Pokaż / Ukryj komentarze