Konsultanci

Jan Tylka

pro­f. nad­zw. dr hab. kra­­­jo­­­wy ko­­n­su­­l­tant w dzie­­­dzi­­­nie psy­­­cho­­­lo­­­gii kli­­­ni­­cz­nej, pro­fe­sor UKSW w War­sza­wie, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Be­ha­wio­ral­nej

Leszek Marek Krześniak

dr nauk me­dycz­nych, pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji Ko­ściusz­kow­skiej i To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Ma­cie­jo­wic, au­tor ty­sią­ca au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych pro­mu­ją­cych zdro­wy tryb ży­cia i zio­ło­lecz­nic­two

Krzysztof Kazimierz Kosedowski

bok­ser, wie­lo­krot­ny mistrz Pol­ski, me­da­li­sta olim­pij­ski i Mi­strzostw Eu­ro­py, tre­ner bok­su, ko­men­ta­tor walk bok­ser­skich

Mikołaj Wróbel

le­karz or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii (do­świad­cze­nie w za­kre­sie ran po­strza­ło­wych –sz­pi­tal po­lo­wy Kar­ba­la, ze­spół ewa­ku­acji me­dycz­nej Camp Ba­bi­lon)) in­struk­tor nur­ko­wa­nia, le­karz nur­ko­wy KDP-CMAS

Andrzej Mioduszewski

dr nauk me­dycz­nych, spe­cja­li­sta or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii, in­struk­tor nar­ciar­stwa

http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png

Login

SWO

Sobota 1 Kwietnia 2023, imieniny: Grażyny, Ireny
Więźniowie i niewolnictwo
Niewolnictwo największą skalę ma dzisiaj! PDF Drukuj Email
Wpisany przez tzc / niedziela, 25 kwietnia 2010 00:01

W wąskim znaczeniu tego słowa niewolnik to osoba, która ma prawny status niewolnika. Może być przedmiotem sprzedaży jak maszyna do pracy i jest to sytuacja prawnie i społecznie akceptowana. W dzisiejszych czasach takie znaczenie dotyczy jedynie niewielkiej liczby osób. Anti-Slavery International podaje stosownie do dzisiejszych warunków - pięknych deklaracji politycznych i sformułowań prawnych oraz mniej pięknych praktyk - szerszą definicję niewolnictwa, jako „wymuszonej robocizny”. Wymuszona robocizna jest to jakakolwiek praca czy usługi, do których wykonania ludzie są   wbrew ich woli zmuszani przez groźby lub kary. W tak szerokiej definicji można zmieścić mnóstwo praktyk, od pracy wymuszanej od więźniów, przez nielegalną sprzedaż dzieci, prostytucje nieletnich, różne sztuczki prawne zmuszające (wszak zgodnie z prawem) ludzi do odpracowywania na rzecz państwa określonej kwoty czy czasu, praktyki prywatnych przedsiębiorców spotykane w rolnictwie czy przemyśle i wiele innych sytuacji.  Stosując szeroka definicję Anty-Slavery International szacuje, że w dzisiejszych „cywilizowanych” czasach niewolnictwo przybrało większą skalę niż kiedykolwiek w przeszłości: największa ilość wymuszonej robocizny ma miejsce dzisiaj!